Ga naar inhoud

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Crocolease doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle prijs en productinformatie die er te vinden is, de aanbiedingen en leaseprijzen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden om deze fouten op de mail te ontvangen. Dit kan op info@crocolease.nl

Rechten

Crocolease, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crocolease.

Wijzigingen

Crocolease mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Crocolease, haar medewerkers en haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Crocolease op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt Crocolease geen aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Crocolease of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze internetsite (5) misbruik van de internetsite,(6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Crocolease.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Crocolease behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.